close

[Hoạt Động] Ải Tàu Buôn

 Ải Tàu Buôn

 Ải Tàu Buôn sẽ mở khi cấp đội đạt level 30
Tham gia hằng ngày để có thể nhận nguyên liệu nâng võ hồn

 

Quy Tắc Đại Chiến Tàu Buôn

1. Đại Chiến Tàu Buôn có 4 ải lớn,mỗi ải lớn có 16 ải nhỏ
2. Khi bắt đầu chỉ được khiêu chiến ải bất kỳ trong 3 ải nhỏ hàng đầu
3. Khiêu chiến thành công, trong ải này xuất hiện đường nối đến ải tiếp theo,được tiếp tục khiêu chiến ải nhỏ sau
4. Cứ khiêu chiến 1 ải nhỏ sẽ trừ 1 lượt khiêu chiến
5. Khi lượt bằng 0,toàn bộ sự kiện lần này kết thúc,không được mua lượt khiêu chiến
6. Mỗi ngày được miễn phí cài lại 1 lần,VIP10 trở lên mỗi ngày có thêm 1 lượt cài lại.
7. Cứ khiêu chiến 1 ải nhỏ đều sẽ nhận Đá Hồn và Điểm SK
8. Đá Hồn tăng cấp Võ Hồn của các nhân vật trong Võ Hồn
9. Điểm SK đổi vật phẩm hiểm trong Cửa Hàng Đại Chiến Tàu Buôn
10. Ải càng cao,mỗi lần khiêu chiến thắng thưởng càng nhiều,sau khi vượt thưởng tương ứng của kho báu Tàu Buôn cũng càng nhiều
11. Mỗi kho báu Tàu Buôn có 1 lần mở miễn phí và 5 lần mở KC,trước khi hết lượt miễn phí mở sẽ không thể vào ải sau
12. Sau khi vào ải sau,không thể về ải trước,kho báu Tàu Buôn trước đây không thể nhận lại.